Algemene Voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht."

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 •  Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden
 • KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
 • Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
 • Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
 • Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
 • Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
 • (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
 • Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
 • Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de
Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen
partijen anders is overeengekomen.
3.2
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst
rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is
bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is
begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een
(Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de
Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening
te brengen.
3.4
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten
aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder
bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling
van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op
grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt
wel te behandelen.
Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een
inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige
behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De
Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die
van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de
(Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van
diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van
overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3
Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van
diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op
Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen
rustende administratieve verplichtingen.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds
beëindigd door:
• het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig
zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de
Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de
Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
• het overlijden van de te behandelen Patiënt;
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van
mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige
behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd
en/of gewenst resultaat;
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds
wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover
informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen
vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden
gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de
Dierenartsenpraktijk.
Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen
tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting
tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen
na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3
Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot
voldoening van de eerstvervallene.
6.4
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente
verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
6.5
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van
bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de
Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering.
  De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig euro).

  6.7
  De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering
  van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn
  werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen,
  tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving
  verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
  6.8
  De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de
  diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee
  gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen
  strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen
  rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.
  Artikel 7: Klachten
  7.1
  De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren
  medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De
  Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn
  beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de
  Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke
  aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
  7.2
  Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de
  Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
  a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de
  juiste wijze te verrichten of;
  b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
  zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
  Artikel 8: Aansprakelijkheid
  Algemene bepaling:
  8.1
  Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te
  allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de
  Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en
  polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift
  op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te
  allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
  Bijzondere bepalingen:
  8.2
  Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande
  lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen
  8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade –
  vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van
  de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport
  tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
  8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een
  vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan
  opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
  8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de
  aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden
  van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan
  kosteloos een afschrift verstrekt.
  8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het
  onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
  8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar
  toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen
  8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
  8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde
  van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld,
  dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de
  Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld
  de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige
  verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
  8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis
  daarvan te nemen.
  8.3
  De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer
  van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent
  slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt
  gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of
  grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade
  en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of
  uitvoer van dieren.
  8.4
  De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de
  Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van
  diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van
  derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of
  schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en
  onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en
  daarmee samenhangende bewijsproblemen.
  8.5
  Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige
  behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het
  geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van
  Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .
  Artikel 9: Eigendom
  9.1
  De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere
  informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt.
  De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek
  tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere
  bescheiden.
  Artikel 10: Bijzondere bepalingen
  10.1
  Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
  Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht
  om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de
  behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht
  voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
  10.2
  Wetenschappelijk onderzoek
  De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige
  stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te
  verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft
  gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken
  voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.
  Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  11.1
  Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
  11.2
  In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de
  rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te
  nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet
  bevoegde rechter voor te leggen.

   


 •